Cjenovne politike I politika cijena

Kratak sadržaj:

  • Uloga i ciljevi cjenovnih politika
  • Strukutra cijene – kalkulacija
  • Cijena kao ključni element korporativne strategije
  • Segmentacija kategorije prema cjenovnim razredima
  • Uloga cijene u osvajanju ciljane grupe kupaca
  • Uloga cijene u stvaranju robne marke proizvođača i trgovca
  • Cjenovni rat i damping
Bojan Klarić
Mentor programa
Bojan Klarić


Cilj treninga:

Razumijevanje politike cijene kao ključnog elementa u osiguranju volumena p

rodaje, pozicioniranja proizvoda/grupe proizvoda te profitabilnosti tvrtke Usvanjanje različitih alata u kreiranju politika cijene.

Kome je namijenjen:

Trening program je namijenjen visoko potencijalnim članovima prodajno/marke

tinškoj operative a obavezan za srednji management prodajno/marketinškoj operative, te ostali srednji managment organizaciji radi uspostavljanja sinergijskih efekata izmedju odjela.

Vrijeme trajanja trening programa:

Svi treninzi izvode se u modulima, prosječno vrijeme modula je 2 radna sata

(90 minuta). Cjelokupni trening program se izvodi u dva radna dana ili 16 radnih sati.

Koje će koristi polaznici ponijeti sa trening programa:

Nakon završetka trening programa polaznici će imati puno teoretsko I prakti

čno znanje o politikci cijena te praktično razumijevanje u provodjenju alata upravljanja cijenom